garancija

GARANCIJA – OSIGURANJE – UGOVOR

Garancija na parketarske radove od 2 godine.
Garancija na izvođenje parketarskih radova od dvije godine.

Garancijska izjava
 OPČI DIO

Garancija važi za sve parkete koji su kupljeni, postavljeni,  montirani i završno obrađeni (lak, ulje…) od strane poduzeća A2i Projekt d.o.o. od 15. svibnja 2010. godine.
U slučaju pozitivno rješene reklamacije tvrtka A2i projekt d.o.o. će zamjeniti materijal ili izvršiti potrebno za uklanjanje uočenih nedostataka bez novčane naknade, ili/i odstraniti nepravilnosti koje su nastale pri montaži, brušenju ili lakiranju.

Ukoliko je stranka inzistirala da se ne poštuju preporuke proizvođača parketa ili proizvođača materijala, A2i Projekt d.o.o. ima pravo odustati od izvođenja radova.

A to vrijedi  u slučaju da stranka inzistira:

• da se radovi izvode pod neodgovarajućim uvjetima na koje je stranka pravodobno upozorena.
• da se radovi vrše na neodgovarajućoj podlozi (podloga mora biti ravna, čvrsta, kompaktna, čista, odgovarajućeg sastava itd…) ili upotrebom neodgovarajućeg ljepila.
• da se ugrađuje materijal upitne kvalitete ili neodgovarajuče skladištenog. 
 

Tvrtka A2i Projekt d.o.o. zadržava pravo na popravak pojedinačnih dasaka, lamela odnosno ploča.

Za posrednu štetu koja je nastala zbog slabe kvalitete proizvoda koji je ugrađen (parket, lak, ljepilo i sl.) poduzeće A2i Projekt d.o.o. nije odgovorno ukoliko je poštivalo smjernice i norme ugradnje predmetnog materijala prema deklaracijama proizvođača materijala, taj  vid garancije se ostvaruje direktno od proizvođača predmetnih materijala, u kojem će Vam A2i projekt dostaviti svu potrebnu dokumentaciju za ostvarenjem tih prava,

Garancija se priznaje uz original račun (plaćen u cijelosti) ako se reklamacija prijavi u roku od 14 dana od nastanka greške. 
Tvrtka A2i Projekt d.o.o. nije dužna reagirati na reklamaciju ukoliko račun nije plačen u cijelom iznosu.
Sav parket se treba pregledati prije montaže jer  u protivnom nakon montaže više nije moguće ostvariti garanciju ili zamjenu parketa kod proizvođača. (odnosi se na parket koji je kupio Naručitelj)
Vidljive greške za izvedene radove treba prijaviti pisanim putem odmah, najkasnije u roku 8 dana po izvršenim radovima.

Garancija ne važi u slučaju:

• Ako su oštećenja izazvana vlagom, insektima, nesrećama, višom silom ili izljevanjem vode.
• Ako su promjene nastale kao posljedica grijanja, hlađenja, vlaženja ili isušivanja prostorija npr. deformacija daščica koja se pojavljuje sezonski ili trajno.
• Ako su pod utijecajem svjetlosti ili starenjem nastale promjene boje parketa.
• Ako su oštećenja nastala kao posljedica habanja, nestručne obnove, čišćenja ili njege površine parketa (neodgovarajući postupak njege, neodgovarajuća sredstva za čišćenje ili kemijska sredstva…)
• Ako su oštećenja na površini (ogrebotine, razdvajanja, tragovi…) nastali usled neodgovarajućeg korištenja, održavanja ili skladištenja, posebno oštećenja koja su nastala od potpetica cipela, nožica namještaja, kamenčića i kućnih ljubimaca.


Rok garancije:

• Garancijski rok počinje od dana završetka izvođenja radova.
• Tvrtka A2i Projekt  d.o.o., daje garanciju za period od dvije godine na kvalitetu materijala i dvije godine garancije na kvalitetu usluge ugradnje za sve parkete kupljene od tvrtke A2I projekt d.o.o. i ugrađene u privatne stanove.
• Za javne objekte i objekte u fazi gradnje garancijski rok se dogovara posebnim ugovorima.
• U slučaju zlouporabe, garancija prestaje važiti.
• Za parkete i materijal za koje proizvođač daje duži rok garancije važe uvjeti proizvođača (neki proizvođači gotovih parketa daju garancije do 30 godina.)